ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

ตามความในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระบุไว้ว่า ห้างหุ้นส่วนคือ ธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ทำสัญญาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรตกลงที่จะกระทำกิจการร่วมกันด้วยจุดประสงค์ ที่จะแบ่งกำไร ที่ได้รับจากการกระทำ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องลงทุนร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นตัวเงิน หรือทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ในสัญญาห้างหุ้นส่วนกำหนดรายละเอียดไว้

การบริหารงานห้างหุ้นส่วนเป็นลักษณะของการรวมทุนของบุคคลหลายคน ซึ่งถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของห้าง การทำสัญญากับบุคคลภายนอกอาจให้หุ้นส่วนทุกคนยินยอม แต่ถ้าเป็นการบริหารกิจการก็สามารถตกลงกันได้โดยให้ถือเสียงข้างมาก

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้นทำได้ โดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องการที่จะทำธุรกิจร่วมกัน

ซึ่งนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ก็ย่อมจัดตั้งได้

คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นหุ้นส่วน เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือมีสมาชิกเข้ามาร่วมหุ้นใหม่ จะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบจากหุ้นส่วนเดิมทุกคนก่อน จึงดำเนินการได้

รับผิดชอบหนี้สิน กำไรขาดทุน ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนเป็นตัวแทนร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน

ดังนั้นไม่ว่าทรัพย์สิน กำไรขาดทุนหรือหนี้สินหรือนิติกรรม หรือสัญญาใดที่หุ้นส่วนทำในขอบเขต

ของธุรกิจ ย่อมผูกมัดผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หุ้นส่วนจะปฏิเสธไม่ได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *