มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

การนำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้กับนโยบายการค้า มีความมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อมิให้มีการใช้ทรัพยากรเกินระดับ (over – exploration) ซึ่งอาจจะมีการนำมาใช้มากเกินจำเป็น ส่งผลให้เป็นการกีดกันทางการค้าได้   โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *