ลักษณะเด่นของ E-commerce ที่ต่างกับการค้าทั่วไป

1.เป็นการค้าที่ไร้พรมแดน ไม่มีการแบ่งทวีปหรือประเทศ ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะทาง และการเดินทาง 2.เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ทั่วโลก 3.คุณสามารถทำการค้าได้ตลอด24 ชั่วโมง เปิดโดยไม่มีวันหยุด 4.คุณไม่มีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานขายเพราะเจ้า E–commerce จะทำการค้าแบบอัตโนมัติให้คุณ 5.คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แคตาล็อคและค่าไปรษณีย์ในการส่ง E-commerce สามารถเก็บเงิน และนำเงินฝากเข้าบัญชีให้คุณโดยอัตโนมัติ

การเลือกคบคนดีเป็นมิตร

ในหลักข้อนีท่านต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบความช่างสังเกตในตัวของท่านเองและเมื่อท่านได้มิตรมาแล้วท่านพึงรักษาให้ดีเหมือนสมบัติที่มีค่า ถ้าหากมิตรนั้นเป็นมิตรแท้ที่ดี นอกจากนียังมี หลักในการรักษาน้ำใจมิตร คือ 1.อย่านำความบกพร่องของเขาไปพูดในที่ลับหลัง 2.อย่าติเตียนหรือเตือนเขาต่อหน้าบุคคลที่สามหรือมีบุคคลอื่นอยู่หลายคน 3.ขอโอกาสเขาก่อนก่อนที่จะชี้ความบกพร่องของเขา 4.เตือนชี้ความบกพร่องของเขาในขณะเขาอารมณ์ดี 5.อย่าพูดว่าเขาใช้ไม่ได้เพราะมีความบกพร่องตรงนั้นแต่พึงพรรณนาความดีทั้งหลายของเขาก่อนแล้วจึงพูดว่าถ้าเขาแก้ไขตรงนั้นได้จะดีที่สุด 6.ศิลปะการชมไม่ชมเขาแต่เครื่องแต่งกายชมพาหนะชมคำพูดน้ำเสียงความรู้หลักจิตวิทยาชมมิตรของเขาเขาย่อมภาคภูมิใจเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง 7.เขาป่วยหรือคนที่เกี่ยวข้องหรือตายจงแสดงความห่วงใยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่างจริงใจเขาจะประทับใจ 8.เขามีปัญหาประสบความล้มเหลวในชีวิต อย่าทอดทิ้งเขา จงเห็นใจและให้กำลังใจเขา 9.เคารพและห่วงใยไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเขา 10.มีความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่าพูดเท็จกับเขา

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวที่ประกอบธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป หรือผลิตเพื่อขายตามกฏหมายกำหนดให้จดทะเบียนกับสำนักบริการจดทะเบียน กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณที่ทำการท้องที่สภานประกอบตั้งอยู่ เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ เเบบคำร้องขอจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

ตามความในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระบุไว้ว่า ห้างหุ้นส่วนคือ ธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ทำสัญญาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรตกลงที่จะกระทำกิจการร่วมกันด้วยจุดประสงค์ ที่จะแบ่งกำไร ที่ได้รับจากการกระทำ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องลงทุนร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นตัวเงิน หรือทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ในสัญญาห้างหุ้นส่วนกำหนดรายละเอียดไว้ การบริหารงานห้างหุ้นส่วนเป็นลักษณะของการรวมทุนของบุคคลหลายคน ซึ่งถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของห้าง การทำสัญญากับบุคคลภายนอกอาจให้หุ้นส่วนทุกคนยินยอม แต่ถ้าเป็นการบริหารกิจการก็สามารถตกลงกันได้โดยให้ถือเสียงข้างมาก การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้นทำได้ โดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องการที่จะทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ก็ย่อมจัดตั้งได้

พิจารณาดูข้อตกลงหรือสัญญาที่จะต้องทำระหว่างผู้ซื้อสิทธิ์และบริษัทแม่

เพราะส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ซื้อสิทธิ์จะต้องทำความเข้าใจให้รอบคอบ  โดยพิจารณรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญา ได้รับสิทธิ์ขนาดไหน มีข้อกำหนดไว้อย่างไร  มีความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงใด  การบอกเลิกสัญญา  รวมทั้งกฎเกณ์และนโยบายตามกำหนดไว้ในสัญญามิฉะนั้นจะเกิดการฟ้องร้อง  ทำให้เสียหายและยุ่งยาก        

ข้อเสียของการร่วมลงทุน

ข้อเสียของการร่วมลงทุน 1.ไม่มีอำอาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ 2.ผลตอบแทนที่ได้รับมาต้องแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุน 3.ได้รับชื่อเสียงร่วมกัน 4.ถ้ามีการตัดสินใจผิดของผู้ร่วมลงทุน ย่อมทำให้ร่วมลงทุนอื่นสะเทื่อนไป 5.อนาคตอาจมีการแตกแยกได้

ทำในสิ่งที่คุณชอบ

มนุษย์เราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการทำงาน หากเลือกงานี่ชอบได้ เขาก็ททุ่มทุกอย่างให้กับงาน ดังความหวังที่จะเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้น เขาทุ่มให้กับงานลำงานอย่างมีความสุข แต่ถ้าหากเขาทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ เขาก็จะฝืนใจทำ ทุ่มเทให้อย่างไม่เต็มตัว ผลสุดท้ายเกิดความเบื่อหน่ายและเลิกราไป ดังจะเห็นได้จากทที่หลายคนชอบเปลี่ยนงานบ่อยมาก ทำธุรกิจประเภทหนึ่งได้ไม่นานก็เปลี่ยนอีก เป็นเพราะว่าเขาเริ่มต้นทำธุรกิจโดยไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบว่าสิ่งที่ทำนั้นมีความชอบและสนใจจริงหรือไม่ คิดอยากทำก็ทำ ผลสุดท้ายก็เลิกล้ม

ปัจจัยที่ทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพมากที่สุด

ปัจจัยที่ทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพมากที่สุด รู้หรือไม่ว่า การที่โรงพิมพ์ จะพิมพ์งานออกมาได้ดีและมีคุณภาพที่สุดนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง  เพราะการพิมพ์นั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย การจะพิมพ์งานให้ออกมาดีและได้มาตรฐานนั้น จะต้องคำนึงถึงหลายๆอย่าง และจะต้องนำปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบด้วย ซึ่งปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการพิมพ์งานมากที่สุด มีดังนี้ การทำต้นฉบับ แน่นอนว่าก่อนที่จะพิมพ์งานนั้น จะต้องมีการจัดทำต้นฉบับก่อน ซึ่งการจัดทำต้นฉบับจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเป็นอย่างดี และหลายขั้นตอน เพื่อให้สามารถพิมพ์งานออกมาได้อย่างมีคุณภาพและดูสวยที่สุดนั่นเอง โดยคุณจะต้องจัดวางองค์ประกอบต่างๆในไฟล์ต้นฉบับให้ดีและถูกต้อง รวมถึงเลือกขนาดของภาพที่ได้มาตรฐานด้วย

การเคลือบงานพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่นิยมใช้

การเคลือบงานพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่นิยมใช้ งานพิมพ์ส่วนใหญ่นั้น เมื่อทำการพิมพ์เสร็จแล้ว จะต้องตามด้วยการเคลือบงานอีกที ซึ่งวิธีการเคลือบที่ โรงพิมพ์ส่วนใหญ่นิยม จะมีอยู่ 4 ด้วยกัน ซึ่งการเคลือบแต่ละแบบนั้นจะมีคุณภาพและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เรามาดูกันค่ะ ว่าการเคลือบแต่ละแบบนั้น มีคุณภาพและคุณสมบัติอย่างไรบ้าง การเคลือบมันทั้งใบ การเคลือบมันทั้งใบ หรือการเคลือบ UV เป็นการเคลือบที่สามารถช่วยกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง

ถุงกระดาษกันความชื้น

ถุงกระดาษ เราได้รู้จักถุงกระดาษในประเภทต่างๆกันไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ถุงกระดาษแบบมีหูสำหรับถือ, ถุงกระดาษแบบซิปล็อค, ถุงกระดาษคราฟท์รีไซเคิลสีน้ำตาลสำหรับบรรจุอาหาร เป็นต้น ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของถุงกระดาษกันต่อค่ะ ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมรูปแบบถุงกระดาษกันความชื้นแบบลงรายละเอียดกันเลยค่ะ ถุงกระดาษกันความชื้นมีขนาดตั้งแต่ 8 – 22 มิลลิเมตร, ผู้สั่งผลิตสามารถรูปแบบซิปได้ตามต้องการ โดยถุงกระดาษแบบซิปล็อคนี้สามารถบรรจุอาหารหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักได้ถึง 1 กิโลกรัม ถุงกระดาษแบบซิปล็อคมีความยืดหยุ่นสูงและมีความคงทนต่อการใช้งาน สำหรับรูปแบบโดยทั่วไปของถุงกระดาษกันความชื้น

1 2